Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu serwisu WWW
Menu przedmiotowe BIP
Menu podmiotowe BIP
Menu redakcyjne BIP

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 21.04.2020 r. – Bolesławiec.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 1,0252 ha, składająca się z działek gruntu nr 67/36 o powierzchni 0,9471 ha (grunty orne RIVa) i nr 67/57 o powierzchni 0,0781 ha (grunty orne RIVa), położona w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041704/4, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 635.624,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery zł i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 537 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 63.562,40 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł i 40/100) i płatne jest do dnia 20.04.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec
nr XV/107/07 z dnia 31 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. Nr 1 poz.5) Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P4: przeznaczenie podstawowe – tereny przemysłu, przeznaczenie uzupełniające – tereny usług.
7. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Tadeusza Kościuszki, działka nr 81, poprzez działki nr 67/58
i nr 67/3, stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
8. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
9. Nieruchomość w części znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.). Rada Miasta Bolesławiec nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nie ustaliła prawa pierwokupu na rzecz gminy M. Bolesławiec.
10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
11. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
12. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 21.04.2020 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 21.04.2020 r. o godz. 10:00 .
14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje gminie M. Bolesławiec, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
16. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie organu zarządzającego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i jej organu nadzorczego,
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ppkt a-c
e) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w ppkt a-c w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Wersja PDF

Wyniki przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 24.03.2020 r. – Syców

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 24 marca 2020 r., mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,5216 ha, którą stanowi działka gruntu nr 12/23 (grunty orne RIVa), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, Gminie Syców, obręb ewidencyjny 021407_4.0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do przetargu nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do przetargu, część niejawna przetargu nie odbyła się i Uchwałą nr 6461/20 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 1 kwietnia 2020 r. przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.

****

Treść postępowania:

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,5216 ha, którą stanowi działka gruntu nr 12/23 (grunty orne RIVa), położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, Gminie Syców, obręb ewidencyjny 021407_4.0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy,V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.034.688,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 536 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 103.468,80 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i płatne jest do dnia 23.03.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018, poz. 1966 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5 P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
7. Nieruchomość znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „OW” zabytków archeologicznych.
8. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1500D tj. ul. Kolejowa, działka nr 13/5 AM-33 obręb Syców.
9. Nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez Starostę Oleśnickiego i nie została wydana dla Nieruchomości decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6.).
10. Nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym i strefie rewitalizacji o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).
11. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).
12. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości może wymagać administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz może wiązać się z ponoszeniem opłaty z tym związanej.
13. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10:00 .
16. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Syców, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
18. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie organu zarządzającego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i jej organu nadzorczego,
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ppkt a-c
e) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w ppkt a-c w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
19. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Webinarium – Rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej i nie tylko

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z KPMG zaprasza na webinarium „Rozwiązania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej i nie tylko”, które odbędzie się 1 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 do 12:00.

Szczegóły webinarium znajdziecie państwo w zaproszeniu poniżej, łącznie z linkiem do rejestracji.
Udział bezpłatny dla przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze WSSE „INVEST-PARK”.

REJESTRACJA

Osoba koordynująca wydarzenie:

Beata Rzemyszkiewicz
Project Manager
Departament Obsługi Inwestora/ Investor Service Department
e-mail: b.rzemyszkiewicz@invest-park.com.pl
mobile: + 48 665 030 276

Zaproszenie - Rozwiazania dla przedsiebiorcow w ramach tarczy

Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

KoronaNA wwwy_maly

Sprawdź rozwiązania dla przedsiębiorców

Zobacz zalecenia dla branż przygotowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Ważne kontakty

  • 22 560 16 00 – specjalna linia telefoniczna ZUS: jeśli szukasz informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
  • 800 190 590 – całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: jeśli nie wiesz jak postępować w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem

 

Przetarg – projekt i budowa systemu odwodnienia we Wrześni

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa systemu odwodnienia o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. (więcej…)

ZUS – Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy: (więcej…)

Koronawirus: WSPARCIE NOWYCH INWESTYCJI W OBSZARZE ZDROWIA

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z funduszy unijnych. Pierwsze projekty przygotowało już województwo mazowieckie. (więcej…)

Wsparcie dotyczące przeciwdziałania Covid-19

 Informacja dla przedsiębiorców:

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, stworzyliśmy prosty formularz, w którym można zadeklarować pomoc w walce z epidemią (przekazanie środków dezynfekujących, produktów BHP, sprzętu medycznego, udostępnienie powierzchni magazynowej itp.). Zebrane dane zostaną przekazane organom rządowym, które w razie konieczności skontaktują się z przedsiębiorcami.

Formularz znajduję się pod linkiem: https://forms.gle/t3UQnuK8rNp1PqJ28\

Przypominamy również, że zalecenia dla zakładów pracy w związku z koronawirusem znajdują się m.in. na stronie Ministerstwa Rozwoju
Obecnie trwają prace nad rządowym pakietem osłonowym dla firm.

 
Kontakt

  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
  • ul. Uczniowska 16
  • 58-306 Wałbrzych
  • Pokaż na mapie

Projekt i realizacja: netkoncept.com Polityka prywatności